این ردِ قالبِ جدید و دادنِ رأی قاطع به مخالفتش، من رو یادِ چند وقت پیش تو سِنا انداخت! اونجا که فقط من و سناتور برنی سندرز به اعمالِ تحریم های جدید علیهِ ایران رأی منفی دادیم و 98 نفر باهاش موافق بودن! 

خلاصه بنده تسلیمِ رأی اکثریت هستم! :))

* پستِ قبلی 
* موقت

جیمیِ معدنچی